Blueimp 論壇首頁


列印 2021/9/18 下午 09:20:36

文章作者 jieh2018/3/28 下午 10:36:25
rose   Freelancer 自由工作者>自由工作者的大未來 | 座談會
<span style="font-size: large;"><b>光看過去不會有新發現,默默坐著也不會有改變!</b></span>

<span style="font-size: large;"><b><span style="color: blue;">FIL 點創聚自由工作者聯盟</span></b>:是由一群<b>自由工作者</b>發起與組成;為了<b>自由工作者</b>或想成為<b>自由工作者</b>的人而存在。以一種有別於以往的方式「媒合」<b>自由工作者</b>,把服務提供者與服務需求者以系統化方式重新連結,讓跨產業<b>自由工作者</b>一起玩出商機、探討新未來、學習行銷自己,並共創新舞台。</span>

<span style="font-size: large;"><b>聯繫我們 FIL 點創聚</b>:</span>
<span style="font-size: large;">#<a href="https://fil313.blogspot.tw/" target="_fil">點創聚自由工作者聯盟 blog</a></span>
<span style="font-size: large;">#<a href="https://www.facebook.com/groups/filgp/" target="_fil">FIL 點創聚社團</a></span>
<span style="font-size: large;">#<a href="http://www.lwhtaiwan.com/" target="_fil">長寬高文創 - 官方網站</a></span>
<span style="font-size: large;">#<a href="https://www.facebook.com/lwhtaiwan/" target="_fil">長寬高文創 - 粉絲專頁</a></span>
<hr>
<h2>自由工作者的大未來 | 座談會</h2>
<img border="0" data-original-height="540" data-original-width="1080" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-zjox2MhbEzs/WpwrynVdskI/AAAAAAAAS-E/dJq0uMYEsvEIKQhzZA5x66_EADYCJd2uQCLcBGAs/s640/1a33ffa998d54ef889611fa68f109642.jpg" width="640" />

<div class="bfa122d1-style-content" style="background-color: white; box-sizing: inherit; color: #757575; font-family: "Noto Sans", "Apple Casual", Corbel, "Microsoft JhengHei", sans-serif; padding: 0.9rem;">
<div style="background: rgb(244, 247, 252); border: 1px solid rgb(226, 232, 246); box-sizing: inherit; padding: 1.2rem 1rem;">
<span style="font-size: large;">光看過去不會有新發現,默默坐著也不會有改變。 【長寬高文創】邀請在各自領域有所發展與成就的自由工作者們,一起來討論自由工作者從過去到現場面臨的困境,以及「自由工作者的大未來」在哪裡?</span></div>
</div>
<div class="bfa122d1-style-content" style="box-sizing: inherit; font-family: "noto sans", "apple casual", corbel, "microsoft jhenghei", sans-serif; padding: 10px 10px 2rem;">
<div class="content" style="box-sizing: inherit;">
<div class="only-web" style="box-sizing: inherit;">
<div style="box-sizing: inherit; overflow-x: hidden;">
<div class="_93039097-style-sectionName" style="border-bottom: 1px solid rgb(234, 234, 234); box-sizing: inherit; color: #212121; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; padding-bottom: 0.2rem;">
<span style="box-sizing: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit;"><span style="font-size: large;">活動介紹</span></span></div>
<div class="_01e23380-style-raw" style="box-sizing: inherit; margin-bottom: 2rem;">
<div style="box-sizing: inherit; color: #757575; margin-bottom: 1em; padding: 0px;">
<span style="font-size: large;">終身僱用與專一職業的時代已成過去,零工與分享經濟當道;自由職業成為越來越多人的選擇。《富比世》 雜誌將 2017 年封為「自由職業者年」,自由職業成為未來職場的新趨勢;自由工作者的時代即將到來?面對這樣的趨勢,身為自由工作者,該如何有效理解與判斷以及如何評估與掌握未來?</span></div>
<div style="color: #757575;">
<span id="docs-internal-guid-3fa53c62-d078-262b-0503-c247859810f3" style="box-sizing: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit;"><span style="font-size: large;"><span id="docs-internal-guid-3fa53c62-d0b6-5e35-4e32-f5906b65b516" style="box-sizing: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit;"></span></span></span>
</div>
<div style="box-sizing: inherit; line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt; padding: 0px;">
<span id="docs-internal-guid-3fa53c62-d078-262b-0503-c247859810f3" style="box-sizing: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit;"><span style="font-size: large;"><span id="docs-internal-guid-3fa53c62-d0b6-5e35-4e32-f5906b65b516" style="box-sizing: inherit; color: blue; font-style: inherit; font-weight: inherit;">整場活動以座談與研討的方式進行。</span></span></span></div>
<div style="box-sizing: inherit; color: #757575; line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt; padding: 0px;">
<span id="docs-internal-guid-3fa53c62-d078-262b-0503-c247859810f3" style="box-sizing: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit;"><span style="font-size: large;"><span id="docs-internal-guid-3fa53c62-d0b6-5e35-4e32-f5906b65b516" style="box-sizing: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit;"><br class="kix-line-break" style="box-sizing: inherit;" /></span></span></span> <span id="docs-internal-guid-3fa53c62-d078-262b-0503-c247859810f3" style="box-sizing: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit;"><span style="font-size: large;"><span id="docs-internal-guid-3fa53c62-d0b6-5e35-4e32-f5906b65b516" style="box-sizing: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit;">讓我們勇敢道出心中的疑問,一同尋找解答與大未來!</span></span></span></div>
<div style="box-sizing: inherit; color: #757575; line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt; padding: 0px;">
<span id="docs-internal-guid-3fa53c62-d078-262b-0503-c247859810f3" style="box-sizing: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit;"><span style="font-size: large;"><br style="box-sizing: inherit;" /></span></span></div>
<div style="box-sizing: inherit; color: #757575; line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt; padding: 0px;">
<span id="docs-internal-guid-3fa53c62-d078-262b-0503-c247859810f3" style="box-sizing: inherit; font-style: inherit;"><span style="font-size: large;"><b>活動時間</b><span style="font-weight: inherit;">:</span></span></span></div>
<div style="box-sizing: inherit; color: #757575; line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt; padding: 0px;">
<span id="docs-internal-guid-3fa53c62-d078-262b-0503-c247859810f3" style="box-sizing: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit;"><span style="font-size: large;">◎ 2018年03月06日(二)14:00-16:30</span></span>
<span id="docs-internal-guid-3fa53c62-d078-262b-0503-c247859810f3" style="box-sizing: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit;"><span style="font-size: large;"><br style="box-sizing: inherit;" /></span></span> <span id="docs-internal-guid-3fa53c62-d078-262b-0503-c247859810f3" style="box-sizing: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit;"><span style="font-size: large;">地點:長寬高文創</span></span></div>
<div style="box-sizing: inherit; color: #757575; line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt; padding: 0px;">
<span id="docs-internal-guid-3fa53c62-d078-262b-0503-c247859810f3" style="box-sizing: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit;"><span style="font-size: large;">地址:台北市中山區龍江路76巷1號(捷運南京復興站2號出口步行3分鐘)</span></span></div>
<div style="box-sizing: inherit; color: #757575; margin-bottom: 1em; padding: 0px;">
<span id="docs-internal-guid-3fa53c62-d078-262b-0503-c247859810f3" style="box-sizing: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit;"><span style="font-size: large;"><br style="box-sizing: inherit;" /></span></span> <span id="docs-internal-guid-3fa53c62-d078-262b-0503-c247859810f3" style="box-sizing: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit;"><span style="font-size: large;">入場費: 0元</span></span>
<span id="docs-internal-guid-3fa53c62-d078-262b-0503-c247859810f3" style="box-sizing: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit;"><span style="font-size: large;"><br style="box-sizing: inherit;" /></span></span> <span id="docs-internal-guid-3fa53c62-d078-262b-0503-c247859810f3" style="box-sizing: inherit; font-style: inherit;"><span style="font-size: large;"><b>報名專線</b><span style="font-weight: inherit;">:02-25000010</span></span></span>
<span style="box-sizing: inherit; font-style: inherit;"><span style="font-size: large;"><b>報名網址</b><span style="font-weight: inherit;">:</span><a href="https://www.accupass.com/event/1802260500051071299941" style="font-weight: inherit;" target="_blank">活動通 - 自由工作者的大未來</a></span></span></div>
<div style="box-sizing: inherit; color: #757575; margin-bottom: 1em; padding: 0px;">
<span id="docs-internal-guid-3fa53c62-d078-262b-0503-c247859810f3" style="box-sizing: inherit; font-style: inherit;"><span style="font-size: large;"><span style="box-sizing: inherit; font-style: inherit;"><span style="box-sizing: inherit; font-style: inherit;"></span></span><b>主持人</b><span style="font-weight: inherit;">:</span></span></span></div>
<ul style="box-sizing: inherit; color: #757575; list-style-position: outside; margin: 1em 0px 1em 2em; padding: 0px;">
<li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"><span id="docs-internal-guid-3fa53c62-d078-262b-0503-c247859810f3" style="box-sizing: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit;"><span style="font-size: large;">陳文慶 Anew-Chen / 長寬高文創執行長、明樂視覺執行長</span></span></li>
<span id="docs-internal-guid-3fa53c62-d078-262b-0503-c247859810f3" style="box-sizing: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit;"><span style="font-size: large;"> </span></span></ul>
<div style="color: #757575;">
<span id="docs-internal-guid-3fa53c62-d078-262b-0503-c247859810f3" style="box-sizing: inherit; font-style: inherit;"><span style="font-size: large;"><br class="kix-line-break" style="box-sizing: inherit;" /><b>與談來賓</b><span style="font-weight: inherit;">:</span></span></span></div>
<ul style="box-sizing: inherit; color: #757575; list-style-position: outside; margin: 1em 0px 1em 2em; padding: 0px;">
<li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"><span id="docs-internal-guid-3fa53c62-d078-262b-0503-c247859810f3" style="box-sizing: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit;"><span style="font-size: large;"><span style="box-sizing: inherit; color: inherit; font-weight: 700;">Judy Kou 郭雅慧</span><span style="box-sizing: inherit; color: inherit; font-weight: 700;">&nbsp;</span>/ 通路智庫RetailThink tank 創辦人、職人本舖 BEN HOUSE 品牌經理&nbsp;</span></span></li>
<span id="docs-internal-guid-3fa53c62-d078-262b-0503-c247859810f3" style="box-sizing: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit;"><span style="font-size: large;">
<li style="box-sizing: inherit; margin: 0.25em 0px 0px; padding: 0px;"><span style="box-sizing: inherit; color: inherit; font-weight: 700;">Coco 劉芳伶</span><span style="box-sizing: inherit; color: inherit; font-weight: 700;">&nbsp;</span>/ 數位內容溝通師、瘋時尚數位媒體執行長、ImMedia 媒體創新社團召集人</li>
<li style="box-sizing: inherit; margin: 0.25em 0px 0px; padding: 0px;"><span style="box-sizing: inherit; color: inherit; font-weight: 700;">盧威廷</span><span style="box-sizing: inherit; color: inherit; font-weight: 700;">&nbsp;</span>/ 咖啡傳承師、樂思咖啡創辦人</li>
<li style="box-sizing: inherit; margin: 0.25em 0px 0px; padding: 0px;"><span style="box-sizing: inherit; color: inherit; font-weight: 700;">禹喬老師</span><span style="box-sizing: inherit; color: inherit; font-weight: 700;">&nbsp;</span>/ 心式命理教主、心靈導師、心靈藝術</li>
<li style="box-sizing: inherit; margin: 0.25em 0px 0px; padding: 0px;"><span style="box-sizing: inherit; color: inherit; font-weight: 700;">林毓珊</span><span style="box-sizing: inherit; color: inherit; font-weight: 700;">&nbsp;</span>/ 一畝太暘咖啡 負責人、佳芳咖啡莊園 講師</li>
<li style="box-sizing: inherit; margin: 0.25em 0px 0px; padding: 0px;"><span style="box-sizing: inherit; color: inherit; font-weight: 700;">花花</span><span style="box-sizing: inherit; color: inherit; font-weight: 700;">&nbsp;</span>/ 精油香氛魔法師、貝拉香氛Bella aroma boutique執行長、美國自然醫學協會亞太總會 教育委員、AFA中華亞太香氛精油樂活協會 顧問</li>
</span></span></ul>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
----------------------------------------
支持小惡魔
BTC : 19tn3RnCuwZVukXAwyhDWZD4uBgUZoGJPx
LTC : LTFa17pSvvoe3aU5jbmfcmEpo1xuGa9XeA
知識跟八卦一樣,越多人知道越有價值;知識最好的備份方法,散播!
藍色小惡魔(林永傑): 臉書